Monday, November 30, 2009

Nakup! Anong araw na ba?

Oh-oh! What day is it?
Translated by BogartAba, mukhang Pasko na ah!
Hey, it looks like Christmas already!


Patulog-tulog lang ako at ayan may palamuti na! At sa bawat paghikab ko si Sweepy naman nagkakandarapa tapusin ang krismas card namin. Naku, pag minalas ka, aandaran ka ng anak ko na iyan ng kung anu-anong ka-artehan! Pasuotin ba naman ako ng kung anu-ano! Naku, silipin mo na lang sa blog ni Sweepy kung ano at baka maiinis na naman ako . . .
I was busy sleeping and when I looked, there are decorations already! And for every yawn I make, Sweepy is busy finishing our Christmas card. And if you don't watch out, that pup of mine will do a lot of artsy stuff! Imagine making me wear those stuff! Oh, just go and see Sweepy's blog to see what it is before I get pissed off again . . .Nainis ako nang kahihintay . . .
I got angry waiting . . .


Aba, hindi lang ako no! Aba tingnan ninyo pati ang anak kong si Sweepy at Bogart: naghihintay-to -death din! Nasaan na kaya siya?
And I'm not the only one waiting. Look! Even my pup Sweepy an Bogart were waiting-to-death too! I wonder where she is?Alam nyo bow . . .
berthdey ni Luchie
at kumain sila sa labas!
Do you know . . .
it is Luchie's birthday
and they ate out!


At bumalik na akala mo wala lang.
And when she returned, she acted as if nothing happened.

Aba, pasayaw-sayaw pa! Hoy, may nakalimutan ka kaya!
And she just went dancing around! Hey, I think you forgot something!


Nasaan na ang cake namin?
Where's our cake?

Yan! Yan ang balita kong pinagbibili ninyo! Nasaan na yan?!?
There! Those were the cakes I heard you bought! Where are they?!?


Aba, dumaan at lumipas ang birthday mo Luchie, ni ha ni ho wala ata akong natikman kahit icing man lang ah!
Hey, your birthday came and passed Luchie, and I did not have a taste even just the icing of that cake!


Hay naku, pag minalas ka talaga!
Maka-kanta na lang . . .
Oh, when your luck runs out! I better sing instead . . .


Hapi, hapi, hapi bertdey . . .
Sa iyo ang inuman
sa iyo ang pulutan . . .
hapi, hapi, hapi bertdey . . .
sana ay mabusog mo kami!!!!!
Happy, happy, happy birthday . . .
drinking is on you
the food is on you too . . .
happy, happy, happy birthday . . .
I hope you'll make us full!!!!!


Tenkyu, tenkyu, ang babarat ninyo, enkyu!
Thank you, thank you, you are all misers, thankyou!