Friday, August 7, 2009

Naku, Bakit Ganyan Ang Mukha Mo Sumo?!!

Oh my, why do you look like that Sumo?!!
Translated to English by Bogart
Mukha ba akong Biyernes Santo?
Do I look like its Good Friday?


Eh ikaw ba naman ang magising sa malalim, masarap at mapayapang pagtulog . . .
If you find yourself awakened from a deep, delightful and peaceful sleep . . .


. . . sa inggay ng pagdaloy ng mga luha at pag-iyak ng mga tao sa paligid . . . ang tahimik na hagulgul . . . sa bulong ng mga dasal . . . sa lakas ng paghinga ng malalim . . . at tibok ng nag-aalalang damdamin, aba, rinig ko lahat iyan!
. . . to the noise of tears falling and people crying around . . . the silent wail . . . the whispers of prayers . . . the deep intake of breath . . . and the beat of troubled hearts, of course, I hear them all!


Kaya't dali-dali akong nagbihis. Saan man ang dapat puntahan, pupunta ako!
So I immediately dressed up. Anywhere that I needed to go, I will go!
Sasama ako kahit mapanganib man.
I will go even if it is dangerous.Masungit man ang panahon, sasama ako!
Even if the weather is not fine, I will go!Bumaha man, tutuloy pa rin ako!
Even if it gets flooded, I will still go!Pero siyempre pag medyo baha . . .
But of course when its flooded . . .

. . . eh di doon ka sa medyo mataas naman ano!
. . . you try to stay on higher ground!


At kahit magulo
at hindi ko lubos maintindihan
ang mga nangyayari, tutuloy pa rin ako.
Even if its confusing and I don't fully understand
what is happening, I will still go.

Ang inggay kaya ng mga tao!
The people are so noisy!Kaya kong gawin ito
kasi alam ko na nasa tabi ko
ang taong magsisigurong babantayan ako.
I can do this because I know
that the person who will protect me is beside me.

Kaya kung anuman ang feel niyang gawin aba sasali ako!
So whatever she feels like doing I will join her!


At kahit sa kahulihulihan . . .
at tapos na ang lakad ko
at medyo napagod ako
masaya ako na ginawa ko
ang dapat kong gawin.
And in the end . . .
when I'm done with my trip
and I am tired I still feel happy
knowing I was able to do
what I have to do.
Nakiisa ako sa pagbigay pugay at dasal
sa mahal kong bayaning tunay . . .
I went and paid tribute and prayed
to my beloved hero . . .


Kaya huwag mo nang tanungin
kung bakit ganito ang mukha ko.
So don't ask why I look like this.

Sapagkat sa mga mukha na iyan
nakaukit ang pinagsama-samang
tuwa, lungkot, pagmamahal,
pamamaalam at pagpapalaya . . .
sa taong tunay mong minahal!
Because in that face is etched
the joy, sadness, love,
farewell and letting go
of someone you truly love!


Paalam Pangulong Cory Aquino!
Goodbye President Cory Aquino!