Wednesday, February 15, 2012

Sumo ism 2Ang pag-ibig hindi hinahanap . . .
You do not look for love . . .. . . aba kahit saan ka lumingon, gustuhin mo man o hindi, nariyan ang naghahanap ng pag-ibig! Ang tanong lang eh kung gusto mo bang mahanap!
. . . 'cause wherever you look, whether you like it or not, someone is looking for love! The question is do you want to be found?Ako, nahanap ko na. Matagal na. . . sana mahanap mo rin . . .
Me, I found love already. Found it long ago . . . and I hope you find yours too . . .

Sumoism aka (also known as) Voices In The Wilderness chuva