Monday, June 29, 2009

Hindi Ako Mukhasim, hoy!

Hey, I am not sourfaced!
English translation by Bogart

Mukha bang mukhasim yan?
Does that look like a sour faced?


Aba, gusto ba naman ako isali sa mukhasim festival
e saksakan naman ng gwapo ko para dun no!
Imagine trying to enter me in the sour faced festival
when I am too handsome for that!


O tingnan naman ninyo ito!
And look at this!Aba pang starring role sa pelikula yang tayo na yan!
Astig di ba?
That stance is for a starring role in a movie!
Isn't that cool?


Aba hindi sa akin ang shirt na yan. Sa anak kong si Sweepy yan na saksakan ng arte kaya. Feel niya star siya lagi. O tingnan mo naman . . .
That shirt is not mine. It belongs to my pup Sweepy who is quite frivolous. He thinks he's always a star. Look at him . . .


Kagatin ko kaya!
I should bite him!At sa wakas! Napansin nyo ba? Nakabalik na rin ang tunay kong translator na si Bogart! Nakakaimberya kasi iyong mga guest interpreters ko. Waring nanghahanap ng away ata! O kagat ko kaya?
And at last! Did you noticed? My real translator Bogart is back! I'm quite pissed with my other guest interpreters. Looks like they are looking for a fight! Or a bite from me?


Iyang anak kong si Bogart kasi may pagkatamad. Sover (sobra+over) laki kasi kaya medyo ayaw magkikilos. At iyan ang napapala kapag sover laki ka!
That pup of mine Bogart is quite lazy. He's sover (sobra+over) big that's why he hates moving around. And that's what you get if you are too big!


Teka, masilip nga kung ano na naman ang pinagkakain ng mga kumag na ito habang natutulog ako. Sigurado akong nagkakakain na naman ng kung anu-ano habang wala ako.
Wait, I have to check what these jerks have been eating while I was asleep. I'm sure they've been eating while I was out.


O wag mo na akong hintayin.
Magmumukha kang mukhasim sa kahihintay!
Mwahaha!
And don't wait for me either.
You'll only look like a sourfaced while waiting!

Note: doggy laughter.